DAGENS TIPS – ORGANISASJONSFORMER

I dagens korte innlegg ser vi på organisasjonsformer som eksisterer i dagens organisasjoner. Jeg vil kort definere hva organisasjonsstruktur er, før jeg gir en kort innføring i hvilken type organisasjonsformer som eksisterer.

Organisasjonsstruktur
Det finnes ulike definisjoner på hva organisasjonsstruktur er, men en passende definisjon er en som tar for seg ansvarslinjene og arbeidsdelingen i en organisasjon uavhengig om det er en studentorganisasjon, frivillig organisasjon eller annen organisasjon. Det skilles ofte mellom en formell organisasjonsstruktur og en uformell organisasjonsstruktur i organisasjoner. Jeg vil kort redegjøre for formell organisasjonsstruktur som er mest interessant for studentorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller øvrige organisasjoner. Begrepet “formell organisasjonsstruktur” viser til formelt vedtatt arbeidsdeling for å fremme spesialisering i organisasjonen, gruppering av oppgaver i ulike organisasjonsenheter for å fremme koordinering mellom oppgavene, fordeling av autoritet som bestemmer hvem som skal ha myndighet til å bestemme hva som skal gjøres, og systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. I den formelle strukturen er det vanlig å dele det inn i fem egenskaper: 1) kontrollspenn, 2) hierarkiske nivå, 3) organisasjonsstørrelse, 4) delenhetsstørrelse og 5) administrativ intensitet. De ulike organisasjonsformene sin egenskap er basert på disse fem egenskapene som eksisterer i alle organisasjoner.

Ulike organisasjonsformer
Det finnes en rekke ulike måter å organiserer organisasjoner på (les: organisasjonsform eller organisasjonsstruktur). Det er ofte to ytterpunkter som man kan dele organisasjoner ut ifra en skala:
en byråkratisk organisasjonsform og en flat organisasjonsform.
Det er vanlig å foreta en inndeling av ulike organisasjonsformer. Mintzberg (1979) mener det er fem organisasjonsformer som finnes i organisasjoner: enkel struktur, maskinbyråkrati, profesjonsbyråkrati, divisjonalisert struktur og adhockrati. Jeg vil kun redegjøre kort for profesjonsbyråkrati og adhockrati. Dette fordi jeg har observert både gjennom min masteroppgave, i dagens samfunn og ulike forskningsartikler at disse er mest brukt i dagens moderne organisasjoner.

Det viktigste ved profesjonsbyråkratier er å få mest mulig ut av kompetansen til de ansatte. Koordinering skjer her i stor grad ved at man standardiserer kompetansen, horisontal spesialisering av arbeid, vertikal og horisontal desentralisering. Medarbeidere i slike organisasjoner er selvgående og trenger lite instrukser, mål og oppgaver fra ledelsen. De har vanligvis nok kunnskap om hva som er faglig riktig å gjøre i slike organisasjoner. Profesjonsbyråkratier har en liten ledelse, men det vil være mange ansatte som har maktgrunnlag ut ifra sin ekspertise eller sin faglige kompetanse. Man finner profesjonsbyråkratier i omgivelser som er komplekse, stabile og som krever høy kompetanse. Eksempler er universiteter, sykehus, skolesystemer, offentlige regnskapsfirmaer, sosiale tjenesteetater og produksjonsfirmaer.

Adhockrati er en organisasjonsform som er organisert på en innovativ måte i forhold til de andre organisasjonsformene. I denne organisasjonen skjer koordinering av oppgaveløsning ved gjensidig tilpasning. Koordineringen er overlatt til ansatte som har den faglige kompetansen. Man løser oppgavene på en fleksibel og dynamisk måte. Ansatte løser oppgavene som regel i prosjekter og team, og koordinering skjer mellom og innad teamene. Organisasjonen har høy grad av horisontal arbeidsspesialisering og liten grad av formalisering. I denne organisasjonsformen vil gruppen ta ansvar for arbeidsmåten og for resultatene i organisasjonen, og lederen vil være mer tilrettelegger. Dessuten vil vedlikeholds- funksjonene være like viktige som oppgavefunksjonene. Ledere vil være ansvarlige for prosjektene, og ha ansvar for å koordinere mellom disse prosjektene. Eksempler på slike organisasjonsformer er blant annet et forskningsinstitutt eller en utviklingsavdeling i en produksjonsbedrift som skal utvikle nye produkter.

Jeg har redegjort for to ulike organisasjonsformer på en kortfattet måte. Hvis du ønsker at jeg går igjennom alle fem organisasjonsformene i organisasjoner med vekt på dine utfordringer i din organisasjon tilbyr jeg gratis kurs fram til august. I alle mine kurs bruker vi eksisterende forskning i praksis gjennom øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjoner sammen for å forstå og løse utfordringene man har i sin organisasjon. Ta kontakt hvis dette er noe du synes høres interessant ut på mail: mujic.consulting@gmail.com. Jeg skreddersyr de utfordringene du har i din organisasjon i alle mine kurs!

Ha en riktig god helg alle sammen! 🙂

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com