Dagens tips – Ledelsesform og organisasjonsform

I dagens korte innlegg ser vi på sammenhengen mellom ledelse og organisasjonsform. Jeg skal i dette innlegget kort fortelle om hvordan ledelsesform/stil kan varierer avhengig av hvilke type organisasjonsform man velger.

Ledelsesform
Det finnes mange ulike ledelsesformer eller lederstiler en leder kan utøve i en organisasjon, men en klassisk skille innen lederstil er: Transaksjonsorientert ledelse vs. Transformasjonsledelse. Transaksjonsorientert ledelse vil være kontroll/kommandorientert, formell samt vektlegging av strukturer. Det dreier seg ofte om at lederen gir belønning i forhold til den innsatsen som blir gjort for å definere mål, og at lederen gir sanksjoner dersom man ikke fullfører et prosjekt. Transformasjonsledelse på den andre siden vektlegger i større grad at lederen har en mer delegerende og uformell stil hvor relasjonelle ferdigheter og myndiggjøring er mer framtredende. Her vil en leder har en mer visjonær og karismatisk stil ovenfor sine ansatte, og bidra til inspirasjon og motivasjon.

Organisasjonsform
Det finnes en rekke ulike måter å organisere organisasjoner på. Den mest utbredte organisasjonsformen er Max Weber sitt idealtypiske byråkrati. Den byråkratiske organisasjonsformen har siden 1800-tallet vært det dominerende organisasjonsprinsipp innenfor offentlig administrasjon og store private virksomheter som bank- og finansnæring og i industrien. Byråkratiske organisasjoner kjennetegnes gjerne av hierarki, arbeidsdeling og rutiner. Hierarki vil si at man har over- og underordning mellom ulike vertikale nivåer ved at man har seksjoner og avdelinger i organisasjonen.

En annen organisasjonsform er den mer flate organisasjonsformen som har blitt mer utbredt i dagens samfunn som følge av endringer i samfunnet. En viktig årsak til at det er flere organisasjoner som har innført en mer flatere organisasjonsform er den økte teknologiske utviklingen og den internasjonale konkurransen som har oppstått blant flere organisasjoner. Flate og fleksible organisasjoner vil generelt basere seg på økt delegering, selvstendig initiativ og problemløsning blant medarbeidere og rotasjon av ledelsesfunksjonen hos ledere. Slike organisasjoner er mer preget av at rammer og strukturer er mer flytende og uklare. Det er viktig å huske på at en organisasjon vil ha innslag av både hierarkisk organisasjonsform (byråkratisk organisasjonsform) og flatere organisasjonsform.

Sammenhengen mellom ledelsesform og organisasjonsform
Valg av ledelsesform henger ofte sammen med hva type organisasjonsform en organisasjon har. Det er vanlig at transaksjonsorientert ledelse er mer framtredende dersom man har en organisasjonsform som er preget av større grad av hierarkiske egenskaper, dvs. et typisk byråkratisk organisasjon. På den andre siden vil det være større innslag av transformasjonsorientert ledelse i en organisasjon som har en mer flatere organisasjonsform. Det innebærer at en organisasjon vil ha en mer uformell og delegerende lederstil i en organisasjon hvor regel og hierarkiske prinsipper er mindre framtredende. Det er viktig å framheve at det i både en hierarkisk organisasjonsform og en flatere organisasjonsform vil være innslag av både transaksjonsorientert ledelse og transformasjonsorientert ledelse. Poenget med dette innlegget er å vise at det vil være mer innslag av ene ledelsesformen enn den andre ledelsesformen i den gitte organisasjonsformen.

Jeg har på en kort og konsis måte forklart de viktigste ledelsesformene og organisasjonsformene som eksisterer i dagens organisasjoner, samt gitt forklaring på sammenhengen mellom disse to. Hvis du ønsker dypere og mer reflekterende innføring i dette tilbyr jeg gratis kurs i dette emnet fram til august for studentorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller øvrige organisasjoner. Jeg har skrevet en hel masteroppgave om dette emnet samt lest en del bøker på egen hånd om dette.
Ta kontakt med meg på mail om det er interessant: mujic.consulting@gmail.com.

Kilder
-Kjell Arne Røvik. 2007. “Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon”
-Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik. 2009. “Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte”
-Tore Hillestad. 2002. ”Organisering og ledelse av kunnskapsvirksomhet”
-Tore Hillestad. 2008. “Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team”
-Mirza Mujic. 2013. “Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Et casestudie av Oljedirektoratet”
-Egne erfaringer som leder i studentorganisasjoner og frivillig organisasjoner

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com