DAGENS TIPS – LEDELSE

I dagens korte innlegg om ledelse gir jeg deg litt innsikt i mitt kurs om lederrollen og lederutfordringer. Jeg skal kort forklare hva ledelse er basert på min masteroppgave, bøker jeg har lest om ledelse samt personlige erfaringer som leder selv.

Hva er egentlig ledelse?
Faglitteraturen skiller ofte mellom ulike måter å oppfatte hva ledelse er. Ledelse er noe som berører oss direkte eller indirekte i hverdagen. Man skiller som regel mellom ledelse av seg selv (psykologisk forstand) og ledelse i ulike situasjoner (f.eks i organisasjoner og grupper. Ledelse kan ses ut ifra den bestemte konteksten den befinner seg i. En måte å beskrive ledelse i organisasjoner er ved å se på ledelse ut ifra ulike roller, fordi det gir sammenheng mellom person, posisjon og organisasjon. Et eksempel er ledelse i organisatoriske forhold, som innebærer at leder påvirker, motiverer og aktiverer andre til å bidra til effektivitet og suksess for organisasjonene som de er medlemmer av. Ledelse kan på den andre siden også ses på som en prosess. Ledelse dreier seg her om en prosesser der en organisert gruppe blir påvirket i retning av å nå sine mål (Mujic 2013).

Et annen måte å forstå hva ledelse egentlig er, er å redegjøre for lederrollen i organisasjoner ved å benytte seg av Mintzberg (1980) sin teoretiske modell. Han knytter lederrollen til de formelle oppgavene lederne har i organisasjoner. Lederrollen kan ifølge Mintzberg (1980) deles inn i tre hoved- kategorier: 1. Mellommenneskelige roller, 2. Informasjonsroller og 3. Beslutningsroller. Jeg vil redegjøre for alle tre rollene, fordi alle disse rollene i ulike situasjoner er relevante for studiens formål. Mange av de ulike elementene ved disse tre rollene er dessuten viktige for å forstå lederrollen i organisasjonen. I oppgaven min vil den mellommenneskelige rollen ha størst betydning for lederrollen i den flate organisasjonen. Lederen sin mellommenneskelige rolle kan deles inn i tre roller: 1. Gallionsfigur – symbolske og inspirere medarbeidere, 2. Leder – motivere og veilede medarbeidere og 3. Kontaktskaper – kontakt med nettverk utenfor organisasjonen. Den andre rollen til lederen, informasjonsrollen kan deles inn i tre funksjoner: 1. Overvåke – oppsøke og behandle informasjon, 2. Informasjonsformidler – spre informasjon og 3. Talsmann – representere organisasjonen utad. Den tredje rollen beslutningsrollen kan deles inn i tre funksjoner: 1. Entreprenør – delegering av prosjekter, autorisering og overvåkning, 2. ”Disturbance handler” – iverksette tiltak, 3. Ressursallokering – allokering av ressurser i organisasjonen og 4. Forhandler – representerer organisasjonen i forhandlinger.

Ledelse kan dermed deles inn ulike roller eller kontekster, og det eksistere flere slike definisjoner nettopp basert på de ulike rollene man utøver ledelse. Hvis du ønsker å vite mer om dette går jeg mer i dybden på dette i mitt nettbaserte kurs i lederrollen og lederutfordringer.
For å få mer informasjon om kurset klikk deg på lenken nedenfor:
https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

Del gjerne dine kommentarer i kommentarfeltet under. Jeg svarer på alle henvendelser både positive og negative tilbakemeldinger.

Kilde:
-Nettbasert kurs i lederrollen og lederutfordringer –
https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/
-Mirza Mujic. 2013. Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Et casestudie av Oljedirektoratet
-Henry Mintzberg. 1980. The nature of managerial work
-Egne erfaringer som leder i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com