DAGENS TIPS – ORGANISASJONSFORMER

I dagens korte innlegg ser vi på organisasjonsformer som eksisterer i dagens organisasjoner. Jeg vil kort definere hva organisasjonsstruktur er, før jeg gir en kort innføring i hvilken type organisasjonsformer som eksisterer.

Organisasjonsstruktur
Det finnes ulike definisjoner på hva organisasjonsstruktur er, men en passende definisjon er en som tar for seg ansvarslinjene og arbeidsdelingen i en organisasjon uavhengig om det er en studentorganisasjon, frivillig organisasjon eller annen organisasjon. Det skilles ofte mellom en formell organisasjonsstruktur og en uformell organisasjonsstruktur i organisasjoner. Jeg vil kort redegjøre for formell organisasjonsstruktur som er mest interessant for studentorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller øvrige organisasjoner. Begrepet “formell organisasjonsstruktur” viser til formelt vedtatt arbeidsdeling for å fremme spesialisering i organisasjonen, gruppering av oppgaver i ulike organisasjonsenheter for å fremme koordinering mellom oppgavene, fordeling av autoritet som bestemmer hvem som skal ha myndighet til å bestemme hva som skal gjøres, og systemer for styring, koordinering og kontroll av arbeidet som utføres i organisasjonen. I den formelle strukturen er det vanlig å dele det inn i fem egenskaper: 1) kontrollspenn, 2) hierarkiske nivå, 3) organisasjonsstørrelse, 4) delenhetsstørrelse og 5) administrativ intensitet. De ulike organisasjonsformene sin egenskap er basert på disse fem egenskapene som eksisterer i alle organisasjoner.

Ulike organisasjonsformer
Det finnes en rekke ulike måter å organiserer organisasjoner på (les: organisasjonsform eller organisasjonsstruktur). Det er ofte to ytterpunkter som man kan dele organisasjoner ut ifra en skala:
en byråkratisk organisasjonsform og en flat organisasjonsform.
Det er vanlig å foreta en inndeling av ulike organisasjonsformer. Mintzberg (1979) mener det er fem organisasjonsformer som finnes i organisasjoner: enkel struktur, maskinbyråkrati, profesjonsbyråkrati, divisjonalisert struktur og adhockrati. Jeg vil kun redegjøre kort for profesjonsbyråkrati og adhockrati. Dette fordi jeg har observert både gjennom min masteroppgave, i dagens samfunn og ulike forskningsartikler at disse er mest brukt i dagens moderne organisasjoner.

Det viktigste ved profesjonsbyråkratier er å få mest mulig ut av kompetansen til de ansatte. Koordinering skjer her i stor grad ved at man standardiserer kompetansen, horisontal spesialisering av arbeid, vertikal og horisontal desentralisering. Medarbeidere i slike organisasjoner er selvgående og trenger lite instrukser, mål og oppgaver fra ledelsen. De har vanligvis nok kunnskap om hva som er faglig riktig å gjøre i slike organisasjoner. Profesjonsbyråkratier har en liten ledelse, men det vil være mange ansatte som har maktgrunnlag ut ifra sin ekspertise eller sin faglige kompetanse. Man finner profesjonsbyråkratier i omgivelser som er komplekse, stabile og som krever høy kompetanse. Eksempler er universiteter, sykehus, skolesystemer, offentlige regnskapsfirmaer, sosiale tjenesteetater og produksjonsfirmaer.

Adhockrati er en organisasjonsform som er organisert på en innovativ måte i forhold til de andre organisasjonsformene. I denne organisasjonen skjer koordinering av oppgaveløsning ved gjensidig tilpasning. Koordineringen er overlatt til ansatte som har den faglige kompetansen. Man løser oppgavene på en fleksibel og dynamisk måte. Ansatte løser oppgavene som regel i prosjekter og team, og koordinering skjer mellom og innad teamene. Organisasjonen har høy grad av horisontal arbeidsspesialisering og liten grad av formalisering. I denne organisasjonsformen vil gruppen ta ansvar for arbeidsmåten og for resultatene i organisasjonen, og lederen vil være mer tilrettelegger. Dessuten vil vedlikeholds- funksjonene være like viktige som oppgavefunksjonene. Ledere vil være ansvarlige for prosjektene, og ha ansvar for å koordinere mellom disse prosjektene. Eksempler på slike organisasjonsformer er blant annet et forskningsinstitutt eller en utviklingsavdeling i en produksjonsbedrift som skal utvikle nye produkter.

Jeg har redegjort for to ulike organisasjonsformer på en kortfattet måte. Hvis du ønsker at jeg går igjennom alle fem organisasjonsformene i organisasjoner med vekt på dine utfordringer i din organisasjon tilbyr jeg gratis kurs fram til august. I alle mine kurs bruker vi eksisterende forskning i praksis gjennom øvelser, refleksjonsoppgaver og diskusjoner sammen for å forstå og løse utfordringene man har i sin organisasjon. Ta kontakt hvis dette er noe du synes høres interessant ut på mail: mujic.consulting@gmail.com. Jeg skreddersyr de utfordringene du har i din organisasjon i alle mine kurs!

Ha en riktig god helg alle sammen! 🙂

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS VIDEO – STRESS

Dagens video er om stress. Den handler om hvordan du kan redusere ditt stressnivå. I videoen ser jeg på hvordan du kan redusere stress gjennom å skrive dine tanker/følelser i en stressdagbok.

På min Facebook side kan du se videoen:

https://www.facebook.com/MujicConsulting/videos/vb.934096863314325/1028744947182849/?type=2&theater

Del gjerne dine synspunkt, har du kanskje prøvd dette? Hvilken effekt hadde det både psykisk og fysisk for deg?

Ha en fortsatt fin søndag!

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

Dagens tips – Ledelsesform og organisasjonsform

I dagens korte innlegg ser vi på sammenhengen mellom ledelse og organisasjonsform. Jeg skal i dette innlegget kort fortelle om hvordan ledelsesform/stil kan varierer avhengig av hvilke type organisasjonsform man velger.

Ledelsesform
Det finnes mange ulike ledelsesformer eller lederstiler en leder kan utøve i en organisasjon, men en klassisk skille innen lederstil er: Transaksjonsorientert ledelse vs. Transformasjonsledelse. Transaksjonsorientert ledelse vil være kontroll/kommandorientert, formell samt vektlegging av strukturer. Det dreier seg ofte om at lederen gir belønning i forhold til den innsatsen som blir gjort for å definere mål, og at lederen gir sanksjoner dersom man ikke fullfører et prosjekt. Transformasjonsledelse på den andre siden vektlegger i større grad at lederen har en mer delegerende og uformell stil hvor relasjonelle ferdigheter og myndiggjøring er mer framtredende. Her vil en leder har en mer visjonær og karismatisk stil ovenfor sine ansatte, og bidra til inspirasjon og motivasjon.

Organisasjonsform
Det finnes en rekke ulike måter å organisere organisasjoner på. Den mest utbredte organisasjonsformen er Max Weber sitt idealtypiske byråkrati. Den byråkratiske organisasjonsformen har siden 1800-tallet vært det dominerende organisasjonsprinsipp innenfor offentlig administrasjon og store private virksomheter som bank- og finansnæring og i industrien. Byråkratiske organisasjoner kjennetegnes gjerne av hierarki, arbeidsdeling og rutiner. Hierarki vil si at man har over- og underordning mellom ulike vertikale nivåer ved at man har seksjoner og avdelinger i organisasjonen.

En annen organisasjonsform er den mer flate organisasjonsformen som har blitt mer utbredt i dagens samfunn som følge av endringer i samfunnet. En viktig årsak til at det er flere organisasjoner som har innført en mer flatere organisasjonsform er den økte teknologiske utviklingen og den internasjonale konkurransen som har oppstått blant flere organisasjoner. Flate og fleksible organisasjoner vil generelt basere seg på økt delegering, selvstendig initiativ og problemløsning blant medarbeidere og rotasjon av ledelsesfunksjonen hos ledere. Slike organisasjoner er mer preget av at rammer og strukturer er mer flytende og uklare. Det er viktig å huske på at en organisasjon vil ha innslag av både hierarkisk organisasjonsform (byråkratisk organisasjonsform) og flatere organisasjonsform.

Sammenhengen mellom ledelsesform og organisasjonsform
Valg av ledelsesform henger ofte sammen med hva type organisasjonsform en organisasjon har. Det er vanlig at transaksjonsorientert ledelse er mer framtredende dersom man har en organisasjonsform som er preget av større grad av hierarkiske egenskaper, dvs. et typisk byråkratisk organisasjon. På den andre siden vil det være større innslag av transformasjonsorientert ledelse i en organisasjon som har en mer flatere organisasjonsform. Det innebærer at en organisasjon vil ha en mer uformell og delegerende lederstil i en organisasjon hvor regel og hierarkiske prinsipper er mindre framtredende. Det er viktig å framheve at det i både en hierarkisk organisasjonsform og en flatere organisasjonsform vil være innslag av både transaksjonsorientert ledelse og transformasjonsorientert ledelse. Poenget med dette innlegget er å vise at det vil være mer innslag av ene ledelsesformen enn den andre ledelsesformen i den gitte organisasjonsformen.

Jeg har på en kort og konsis måte forklart de viktigste ledelsesformene og organisasjonsformene som eksisterer i dagens organisasjoner, samt gitt forklaring på sammenhengen mellom disse to. Hvis du ønsker dypere og mer reflekterende innføring i dette tilbyr jeg gratis kurs i dette emnet fram til august for studentorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller øvrige organisasjoner. Jeg har skrevet en hel masteroppgave om dette emnet samt lest en del bøker på egen hånd om dette.
Ta kontakt med meg på mail om det er interessant: mujic.consulting@gmail.com.

Kilder
-Kjell Arne Røvik. 2007. “Trender og translasjoner: ideer som former det 21. århundrets organisasjon”
-Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik. 2009. “Organisasjonsteori for offentlig sektor: instrument, kultur, myte”
-Tore Hillestad. 2002. ”Organisering og ledelse av kunnskapsvirksomhet”
-Tore Hillestad. 2008. “Ledelsesutfordringer og dilemmaer i team”
-Mirza Mujic. 2013. “Ledere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Et casestudie av Oljedirektoratet”
-Egne erfaringer som leder i studentorganisasjoner og frivillig organisasjoner

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

Gratis kurs i ledelse, stress, utbrenthet og organisasjonsutvikling

Kjære alle sammen,

 

Jeg vil gi deg dere beskjed om at jeg har anledning til å holde opptil 5 gratis kurs fram til august innen emner som ledelse, stress, utbrenthet eller organisasjonsutvikling for studentorganisasjoner, frivillige organisasjoner eller øvrige organisasjoner her i Bergen.

 

Jeg har god erfaring med å holde kurs for en forsamling, og bygger på eksisterende forskning og personlige erfaringer. Jeg liker at mine kurs er interaktive der vi får muligheten til å diskutere og løse noen oppgaver i praksis ved å bruke eksisterende teori og egne erfaringer.

 

Hvis dette høres interessant ut ta kontakt med meg på mail: mujic.consulting@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen

Mirza Mujic

Eier, Mujic Consulting

mujic.consulting@gmail.com