Nettbasertkurs i ledelse og Elevator Pitch – Mujic Consulting

Hei alle sammen,

Jeg selger for tiden to nettbasertekurs hvor du får god innsikt, refleksjon og gode oppgaver du kan løse ved å ta disse kursene. Jeg har god erfaring med å holde kurs innen ledelse og elevator pitch.

Nedenfor er en lenke til mine to nettbasertekurs:

https://www.nettbasertekurs.no/course/lederrollen-og-lederutfordringer/id/5/

https://www.nettbasertekurs.no/course/effektiv-elevator-pitch/id/5/

Hvis du ikke er fornøyd med kursets utbytte får du alltid tilbake pengene dine.

Del gjerne dine tilbakemeldinger om du har tatt kurset og hva du synes om mine kurs.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

 

DAGENS TIPS – STRESS

Hva stresser vi over i hverdagen?

Vi er alle mennesker med ulike behov, krav, forventninger til oss selv, andre og samfunnet vårt. Det samme gjelder hva vi blir stresset over, med andre ord vi alle blir stresset mer eller mindre av ulike situasjoner. Per kan stresse i større grad over små ting som å rekke en avtale tidsnok, mens Lise vil være avslappet og rolig over samme situasjon. Hun vil kanskje i større grad stresse og være bekymret over sin sønn som gjør det dårlig på matte på skolen. Det er ifølge min egen erfaring og forskning 3 følgende områder som vi kan bli stresset av:

1. Mangel på behov: psykologiske behov, sikkerhet/trygghet, følelse av tilhørighet og status og selvaktualisering.

2. Stress i arbeidslivet (organisasjon): fysiske omgivelser, rolleforvirring og uklarhet for å utføre dine oppgaver, relasjonene med din sjef og kollegaene og endringer i organisasjonen (nedbemanning og omstilling)

3. Privatlivet: personlige endringer (å flytte til en ny by, økonomisk krise, skillsmisse, brudd med kjæresten, konflikter på hjemmefronten og mye mer) og personlige traumer (bilulykke, miste en familiemedlem, sykdom og mye mer)

Dette punktet baserer seg på Abraham Maslows behovspyramide fra “Theory of Mind” som mener i korte trekk at slike behov må være tilstede for å skape et tilfredsstillende liv med balanse, ro og lite stress i hverdagen. Betyr det at du vil bli kvitt stress og leve et problemfritt liv? Nei, det betyr kun at hvis du er litt bevisst på disse områdene kan du få litt mer klarhet i hvor du stresser mye og hvor du kanskje stresser mindre. Bevissthet er viktig egenskap også for å skape varige endringer eller løse vanskelige utfordringer enten det er på jobb eller i privatlivet ditt.

Kilde:
Forskningsbaserte bøker og artikler
Egne erfaringer

Ta kontakt hvis du ønsker å vite mer om dette på mail: mujic.consulting@gmail.com.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting

DAGENS TIPS – STRESS

Hva har bevissthet og negative tanker med stress å gjøre?

Når man stresser er man som regel i fastlåst tankemønster som ofte er forbundet av negative tanker og følelser, bekymring og lite bevissthet. Hvor ofte hører du ikke mennesker som stresser sier:

“Jeg er så stresset nå og vet ikke helt hva jeg skal gjøre med denne situasjonen”

“Jeg må rekke denne avtalen hvis ikke går ikke alt som planlagt”

“Jeg må ha karakter A på eksamen, hvis ikke får jeg ikke den drømmejobben jeg ønsker”

“Det blir for mye å ha styreverv i fritiden og en fulltidsjobb, dette klarer jeg ikke rett og slett”

De eksemplene ovenfor er noen få eksempler på det å ikke være bevisst når man er i en stresset tilstand, og det som ofte skjer: negative tanker og manglende evne til å mestre en stresset situasjon. Ut ifra mine egne erfaringer så er det slik at når man er stresset og ofte bruker ord som “må” og “skal” mister man evnen til å tenke mer bevisst og stoppe opp og spør seg:

Hvorfor stresser jeg?
Hjelper det meg i denne situasjonen å stresse over dette?
Hva kan jeg gjøre for å redusere stressnivået?
Tenker jeg nå rasjonelt eller lar mine følelser styre at jeg fortsetter å stresse?
Hjelper det andre at jeg stresser så mye?

Ved å stille slike spørsmål kan det skape mer bevissthet i din situasjon, og bidra til større mestring i en stresset tilstand. Det krever at man er bevisst, og tenker “Å ja nå stresser jeg igjen over denne tanken eller denne oppgaven på jobben”. Når man har skaffet seg den selvinnsikten du trenger har man større mulighet faktisk til å ta handling og redusere stressnivået.

NB: Dette er kun mine egne erfaringer, og som med all personlig erfaring så tar du med deg kun det som du kan relatere deg til. Forskningen som kan støttes under her er en kombinasjon av kognitiv terapi og NLP.
Del gjerne dine egne erfaringer og synspunkt om dette.

Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com

DAGENS TIPS – STRESS

Hvorfor er det noen som stresser mer enn andre?

Svaret kan ligge i personligheten til personen. Med personligheten mener vi den særkilte eller ulike måten å tenke, føle og handle på som karakteriserer en persons respons til ulike situasjoner i livet. Personligheten kan gi en indikasjon på hvorfor noen stresser mer langs Femfaktor modellen for personlighet. Femfaktor modellen for personlighet beskriver egenskapene et menneske har, og er i psykologien blitt en universell modell for å gi en indikasjon på hva type personlighet du har. Femfaktor modellen deles inn i fem ulike egenskaper:

1. Åpenhet for nye opplevelse vs. mindre åpenhet
Ideer, fantasi, artistisk, brede interesser, spent, utradisjonelle verdier

2. Bevissthet vs. mangel på retning
Organisert, effektiv, pliktoppfyllende, prestasjonsorientert, selvdisiplin, argumentasjon

3. Ekstroversjon vs. introversjon
Sosial, sikkerhet, energisk, søke spenning/eventyr, positive emosjoner, utadvendt.

4. Tillit vs. motvilje
Tillit, rett på sak, altruisme, ettergivenhet, beskjedenhet, sympatisk

5. Nevrotisme vs. emosjonell stabilitet
Angst, sint, irritabel, depresjon, selvbevissthet, impulsiv, sårbarhet

Disse fem egenskapene er ikke fast bestemte, dvs. at de varierer fra en skala fra 1-10 hvor 1 er minst åpen for nye opplevelser og 10 er mest åpen for nye opplevelser. Det betyr at ingen mennesker kan være 100% ekstrovert og åpen for nye opplevelser hele tiden. Ut ifra femfaktor modellen viser det seg at personer som skårer høyt på skalaen over ekstroversjon og emosjonell stabilitet viser høyere grad av self-efficacy (tro og evne om å mestre en situasjon), samt at man er mer optimistisk ovenfor en stresset situasjon. En person som skårer høyt på disse egenskapene vil ha bedre evne til å tåle større belastninger enn en person som skårer lavt på graden av ekstroversjon og har høyere grad av nevrotisme.

Disse personene vil være mer pessimistiske, ha mer negative holdninger og dårligere selvtillit som gir lavere grad av stresstoleranse. Forskning på personlighet og stress viser oss også at attribusjonsstil kan avgjøre hvorvidt du har høy grad av stressnivå ovenfor en situasjonen eller ikke. Attribusjonsstilen sier noe om hvordan du tillegger hendelser ulike årsaker. En som tillegger en situasjon indre faktorer som god planlegging og indre motivasjon vil ha en høyere grad av stresstoleranse. På den andre siden vil en person som tolker sine prestasjoner i lys av ytre faktorer som flaks eller utelukkende andres bidrag være eksponert for høyere stressnivå.
Sammenhengen mellom personlighet og stress kan vise oss i hvilken grad noen er mer sårbare for mer stress enn andre. Dagens tips betyr ikke at du ikke kan håndtere stress på en god nok måte. Det som virkelig teller er hvordan du forholder deg til en vanskelig utfordring som stresser deg.

Så hva type personlighet har du og kjenner du det igjen i dette?

Kilde:
-Michael W. Passer og Ronald E. Smith. 2011. Psychology: The Science of Mind and Behavior
-R.R. McCrae og P. T. Costa. 2008. The five-factor theory of personality i Handbook of Personality Theory and Research
-R. Larsen, D. Buss og A. Wismeijer. 2013. Personality Psychology. Domains of Knowledge About Human Nature
-http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php…
Med vennlig hilsen
Mirza Mujic
Eier, Mujic Consulting
mujic.consulting@gmail.com